اقدام شهرداری برای تخریب یک سالن تئاتر

بخشی از سقف یک سالن تئاتر به دست ماموران شهرداری برداشته شد.

صبح روز ‌29 آذرماه، در حالی ماموران شهرداری تهران اقدام به تخریب یک سالن تئاتری در نزدیکی تئاترشهر کردند که برای انجام این کار از روی دیوار به ملک وارد شدند.
این سالن مجوز فعالیت از سوی وزارت ارشاد دارد و در حالی که برای تکمیل و درواقع تمدید مجوزهای خود در شهرداری اقدام می‌کرد با حضور ماموران برای تخریب روبه‌رو شد که البته مشخص شد ماموران شهرداری حکمی برای انجام این کار در اختیار نداشتند، به همین دلیل با حضور پلیس 110 و تنظیم شکایت از سوی مالک برای ورود به عنف، از تداوم تخریب جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا، دست‌اندرکاران این سالن که ترجیح‌شان رسانه‌ای نشدن موضوع بوده است و به همین دلیل ایسنا از ذکر هر نامی خودداری می کند، در حال پیگیری این ماجرا برای ادامه‌ی فعالیت این سالن تازه‌تاسیس هستند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.