نگاهی به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی

مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب ۱۶۵. ۷، ۳۰۲. ۵ و ۴۵۶. ۶ است.

درصد افزایش آن‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۶۵. ۷، ۸۲. ۶ و ۵۰. ۹ درصد است. در این گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی بهار ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۳۹۴ آورده درصد تغییرات فصلی (ریالی، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۱۲. ۴، ۹. ۳، ۱۵. ۶ و ۴۲. ۷ درصد است.
درصد تغییرات فصلی در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۱۰. ۴، ۱۱. ۵، ۱۰. ۹ و ۱۱. ۴ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در تمام فصول سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۱۰. ۱، ۱۲، ۹. ۲ و ۱۱. ۱ درصد است.
همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۳۱. ۴، ۱۷۲. ۷ و ۲۴۳. ۳ است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به سال قبل به ترتیب برابر با ۳۱. ۴، ۳۱. ۵ و ۴۰. ۸ درصد است. درصد تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای وارداتی در فصول سال ۱۳۹۱ به ترتیب برابر با ۸. ۴، ۹، هشت و منهای ۰. ۷ درصد است.
درصد تغییرات فصلی در فصول سال ۹۲ به ترتیب برابر با ۷. ۸، ۹. ۸، ۹. ۲ و ۱۱. ۱ درصد است. همچنین درصد تغییرات فصلی در فصول سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۷. ۸، ۹. ۴، ۷. ۳ و ۸. ۵ درصد است. شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ۱۰۰ = ۱۳۹۰) در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۵۹۹. ۱ و ۶۸۶. ۳ است که درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با ۱۳. ۵ و ۱۴. ۶ درصد است.
در حالی که شاخص مقدماتی قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ۱۰۰= ۱۳۹۰) در فصول بهار و تابستان سال ۱۳۹۴ به ترتیب برابر با ۲۹۹. ۸ و ۳۳۱. ۴ است، درصد افزایش آن‌ها نسبت به فصل قبل به ترتیب برابر با ۹. ۹ و ۱۰. ۵ درصد است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.