نهایی شدن سبدمعیشت خانوار کارگری در نشست امروز کمیته تخصصی مزد

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران با اشاره به اینکه کمیته تخصصی مزد امروز ساعت۱۰صبح برگزار می‌شود گفت:بررسی سبدمعیشت خانوار کارگری و تعیین میزان هزینه این سبد دستورجلسه امروز جلسه شورای عالی کار است.

فرامرز توفیقی از برگزاری کمیته تخصصی مزد در ساعت ۱۰ امروز خبر داد و گفت: بررسی سبدمعیشت خانوار کارگری و تعیین میزان هزینه این سبد دستورجلسه امروز جلسه شورای عالی کار است.
وی با اشاره به عدم اجرای صحیح اصل ۴۴قانون اساسی در تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: دولت نباید به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی کند. در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و به تأسی از کشورهای پیشرو باید هم زمان با جهش قیمت‌ها دستمزدها هم جهش می‌داشتند که متأسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهش چند صددرصدی در هزینه ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
رئیس کارگروه مزد مجمع عالی کارگران اظهار داشت: به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷درصد کاهش یافته است ( در سالهای ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.
توفیقی ادامه داد: فراموش نمودن سبد معیشت خانوار یا(Cost Of Living COL) در این سالها منجر به شاغلین فقیر گشته است.سبدی که اگر بدرستی تبیین می شد و وظیفه ای که بعهده وزارت کارو… بود اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی ها می شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.