تولید خودرو در بهمن ماه کاهش یافت

تولید انواع خودرو در بهمن ماه امسال ۱۱.۳ درصد کاهش یافت.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در کشور در بهمن ماه امسال با کاهش ۱۱.۳ درصدی از ۱۰۸ هزار و ۲۹۳ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۹۶ هزار و ۱۱ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری با کاهش ۴.۵ درصدی از ۹۰ هزار و ۶۱۲ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۸۶ هزار و ۵۰۸ دستگاه کاهش یافت.
بهمن ماه امسال تولید انواع وانت با کاهش ۴۰.۸ درصدی از ۱۴ هزار و ۵۷۵ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۸۶۲۲ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با کاهش ۴۷.۶ درصدی از ۴۲ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۲۲ دستگاه کاهش یافت.
بهمن ماه امسال تولید انواع اتوبوس با کاهش ۴۹.۴ درصدی از ۷۷ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۳۹ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۷۲.۵ درصدی از ۲۹۸۷ دستگاه در بهمن ۱۳۹۳ به ۸۲۰ دستگاه کاهش یافت.
همچنین در ۱۱ ماهه امسال نیز تولید انواع خودرو در کشور با کاهش ۱۵.۶ درصدی از یک میلیون و ۴۱ هزار و ۴۹۴ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۸۷۸ هزار و ۶۴۴ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع سواری با کاهش ۸.۹ درصدی از ۸۸۱ هزار و ۸۸۹ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۸۰۳ هزار و ۴۴۵ دستگاه کاهش یافت.
در ۱۱ ماهه امسال تولید انواع وانت با کاهش ۵۳.۵ درصدی از ۱۳۹ هزار و ۸۲۵ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۶۴ هزار و ۹۷۵ دستگاه کاهش یافت.
در این مدت تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد صد درصدی از ۲۳۳ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۴۶۶ دستگاه افزایش یافت.
در ۱۱ ماهه امسال تولید انواع اتوبوس با رشد ۴.۵ درصدی از ۵۷۹ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۶۰۵ دستگاه افزایش یافت.
در این مدت تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده با کاهش ۵۱.۷ درصدی از ۱۸ هزار و ۹۶۸ دستگاه در ۱۱ ماهه سال گذشته به ۹۱۵۳ دستگاه کاهش یافت.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.