تحلیل یک روزنامه افغانستان از سفر عبدالله به ایران

یک رسانه افغان طرح خط لوله گازی تاپی واستقبال ایران از دسترسی افغانستان به بندرآزاد چابهار را گام های بلندی درتغییر وضعیت روابط اسلام آباد و کابل ارزیابی کرد و نوشت که اگر گفته شود که این دو دستاورد اقتصادی با همه کمک های جهانی می توانند قابل مقایسه باشند، حرف گزافی گفته نشده است.

روزنامه « ماندگار» در شماره امروز (شنبه) خود با ارایه تحلیلی از سفر «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت افغانستان به تهران افزود: ایران علاوه بر آن که یک قدرت منطقه ای به شمار می رود و نادیده گرفتن آن در تعاملات منطقه ای غیر ممکن به نظر می رسد، در عرصه اقتصادی نیز می تواند شریک خوبی برای افغانستان تلقی شود.
این روزنامه در ادامه سرمقاله خود نوشت: افغانستان اگر رنجِ بزرگی از وضعیت جغرافیایی خود داشته باشد، دلیلِ آن می تواند محصوربودن در خشکی باشد به گونه ای که به تمامی تعاملاتِ اقتصادی کشور به شدت آسیب زده و آن را نیازمند برخی کشور های همسایه و به ویژه پاکستان کرده است. 
به نوشته این روزنامه، پاکستان شاید با توجه به همین نیازمندی، احساس مسوولیتِ کمتری در قبال افغانستان نشان می دهد و این کشور را همواره کشوری محتاج به خود می بیند.
ماندگارافزود: پاکستان می داند که هیچ نیازی را نمی توان جایگزینِ نیاز اقتصادی کردوبه همین دلیل شایددرعرصۀ چانه زنی های سیاسی، حاضر به امتیازدهیِ کمتری می شود، اما انتقال خط لولۀ گاز «تاپی» از مسیر افغانستان و حالا نیز استقبال ایران برای استفادۀ افغانستان از بندرِ چابهار، می تواند در «تغییر وضعیت»، گام های بلندی به حساب آید.
این روزنامه درادامه سرمقاله خود تصریح کرده است که در طول سه یا چهار دهۀ گذشته، چنین فرصتِ کلانِ اقتصادی در اختیار افغانستان قرارنگرفته بود و اگر گفته شود که این دو دستاورد اقتصادی با همۀ کمک های جهانی می توانند قابل مقایسه باشند، حرفِ گزافی گفته نشده است.
ماندگارنوشت: ایران و افغانستان باید دریچه های جدیدی به رویِ اقتصادِ خویش بگشایند. بندر چابهار این پتانسیلِ قوی را در خود نهفته دارد که پنجرهای روشن به سوی تعاملاتِ اقتصادیِ دو کشور بگشاید و فرصت های تازه ای را در اختیارِ کشورهای منطقه وازجمله افغانستان و ایران قرار دهد.
این روزنامه افزود:درسفرِ رئییس اجرایی دولت افغانستان به تهران، استقبال ایرانی ها از این درخواستِ مقاماتِ دولت وحدت ملی، بسیار دوستانه بوده و این امیدواری را شدت بخشیده که طرحِ استفاده از بندر چابهار هرچه زودتر اجرایی شود. 
ماندگار به سران دولت وحدت ملی پیشنهاد کرده است که به این خوش رویی و استقبالِ مقاماتِ ایرانی بسنده نکنند و با پی گیری و پافشاری، گام های عملیِ این طرح را بیـازمایند و مردم افغانستان را از وابستگی مفرط به بندر کراچی برهانند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.