وزیر بهداشت اولویت های سلامت در برنامه ششم را اعلام کرد

وزیر بهداشت،درمان و آ موزش پزشکی، کاهش تصدی دولت در حوزه سلامت، تقویت جایگاه متولی سلامت، تجمیع منابع مالی سلامت، حمایت از بخش خصوصی و هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی را جزو اولویتهای برنامه ششم اعلام کرد.

سید حسن هاشمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره اولویتهای برنامه ششم در حوزه سلامت گفت: در برنامه ششم هفت یا هشت بند در حوزه سلامت پیشنهاد داده ایم که عمده آن در مسیر کاهش تصدی دولت در ارائه خدمات بهداشتی- درمانی است.
وی افزود: تقویت وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت به نحوی که همه ارائه کنندگان خدمات سلامت از سیاستهای وزارت بهداشت تبعیت کنند، تجمیع منابع مالی نظام سلامت و حمایت از بخش خصوصی در حوزه سلامت بخشهای کلان آن است.
وزیر بهداشت گفت: موضوع هیئت امنایی شدن بیمارستانهای دولتی و واگذاری آنها به بخش غیر دولتی نیز در قانون برنامه توسعه ششم مورد توجه قرار گرفته است که امیدواریم این بندها تصویب شوند.

۷۰ درصد مفاد قوانین توسعه کشور اجرا نشد
هاشمی در پاسخ به این پرسش ایرنا که ارزیابی شما از اجرای مواد مرتبط با سلامت در قانون برنامه توسعه پنچم چیست، گفت: این طور که افرادی از دولت و مجلس گذشته هم می گفتند، از کل برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم حدود ۳۰ درصد اجرا شده است و ۷۰ درصد مواد این قوانین اجرا نشده است.

برنامه توسعه پنچم آرمانگرایانه بود
وی ادامه داد: در مورد برنامه پنجم توسعه هم افرادی در گذشته، بیشتر آمال و آرزوهای خود را به قانون تبدیل کردند، بدون اینکه ابزار اجرای آن را فراهم کنند و خواستند در طول یک برنامه به همه آرزوهای کشور در حوزه سلامت برسیم.
وزیر بهداشت گفت: منابع مورد نیاز برای اجرای قانون برنامه توسعه پنجم تامین نشده بود البته ما در وزارت بهداشت مدعی هستیم که در طرح تحول سلامت، بیشترین گرایش و توجه را به بندهای قانون برنامه توسعه پنجم و سیاستهای کلان ابلاغی نظام سلامت داشتیم و قدمهای مهمی برداشتیم که یک نمونه آن کاهش سهم پرداخت از جیب مردم برای سلامت است.
وی افزود: اگر بخواهیم ارزیابی کلی از برنامه توسعه پنجم داشته باشیم، واقعیت این است که بندهای برنامه توسعه با هم هم وزن نیستند و نمی توان درصد مشخصی را اعلام کرد اما در کل بخش عمده این قانون به دلیل اینکه ابزار آن فراهم نبود، اجرا نشد.
هاشمی گفت: به همین علت هم در تدوین برنامه ششم، قرارمان این است که پنج یا ششم هدف اصلی را برای برنامه ششم، پیش بینی کنیم و آنها را در طول این برنامه حل کنیم.
وی افزود: به نظر من،برنامه توسعه، برنامه یک دولت و یک رئیس جمهوری است که مردم به او رأی داده اند و مجلس نباید، برنامه توسعه را خودش دوباره بنویسد. در مورد برنامه چهارم خاطرمان هستد که رئیس جمهوری آمد و گفت، این برنامه را قبول ندارد که به نظر من منطقی است، زیرا مردم به برنامه های یک رئیس جمهوری رأی داده اند و انتظار دارند، برنامه های اعلام شده او اجرا شود.
هاشمی گفت: رئیس جمهوری نسبت به برنامه های اعلام شده خود به مردم تعهد می دهد و مردم هم بعد از دوره دولت او، می توانند درباره عملکرد یک دولت و رئیس جمهوری قضاوت کنند. این نظر من به عنوان یک فرد است اما از نظر اجرایی، تابع قانون مصوب مجلس هستیم و اجرای قوانین مصوب را دنبال می کنیم.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.