پرداخت بیش از ۱۰۲هزارمیلیارد ریال تسهیلات بانک ملی ایران در بخش صنعت

بانک ملی ایران در نه ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۲هزارمیلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت و معدن پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، صنعت و معدن سهم قابل توجهی از تسهیلات این بانک را به خود اختصاص داد و در مدت مذکور ۲۳هزار و ۸۹۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰۲هزار و ۵۵۵میلیارد ریال به این بخش پرداخت شده است.
همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، تعداد ۴۵هزار و ۹۰۵ فقره تسهیلات به ارزش ۲۳هزار و ۲۴۲میلیارد ریال به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تعداد ۵۳هزار و ۴۳۳ فقره تسهیلات به ارزش ۱۲هزار و ۹۱۴میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است.
سهم بخش بازرگانی از کل تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور طی این مدت، ۹۷هزار و ۴۷۴ فقره به ارزش ۶۵هزار و ۹۱۸میلیارد ریال بوده است.
در نه ماه ابتدای امسال، تعداد ۴۹۱ فقره تسهیلات به ارزش چهار هزار و ۲۴۷میلیارد ریال به بخش صادرات و یک میلیون و ۲۳۱هزار و ۳۶۵ فقره تسهیلات به ارزش ۴۹۵هزار و ۹۶۴میلیارد ریال به بخش خدمات اختصاص یافته است.
در مجموع ۱میلیون و ۴۵۲هزار و ۵۶۲ فقره تسهیلات به ارزش ۷۰۴هزار و ۸۴۰میلیارد ریال در نه ماه ابتدای امسال توسط بانک ملی ایران به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.