ساخت باغشهر و باغ ویلا ممنوع شد

با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هرگونه کاربری با عنوان باغشهر و باغ مسکونی و باغ ویلا در کلیه طرحهای توسعه و عمران و در کلیه سطوح و مقیاس، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نمی­باشد.

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ مقرر نمود: شهرک­های مصوب قبلی شورای عالی که تا کنون فرایند طراحی و تصویب نهایی و صدور پروانه احداث را طی ننموده و یا پس از گذشت سه سال از تاریخ صدور پروانه منجر به عملیات اجرایی با نظر ستاد مدیریت شهرک­سازی نشده است، لغو می­گردد.

بنابراین مصوبه، ستاد مدیریت شهرک‌سازی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی و ادارات کل راه و شهرسازی استان­ها ظرف مدت ۳ ماه نسبت به شناسایی مصادیق این مصوبه اقدام و نتیجه را گزارش نماید. در صورت وجود توجیه فنی برای احداث شهرک­های مصوب قبلی، متقاضی موظف است در اجرای ماده ۱۵ دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی اقدامات لازم برای تطبیق با مقررات شهرک‌سازی رابه عمل آورد.
در این مصوبه تاکید شد: شرکت عمران شهرهای جدید (دبیرخانه ستاد شهرک سازی) با همکاری مراجع استانی در سراسر کشور گزارش جامعی از وضعیت شهرک­های مصوب قبلی اعم از دارای پروانه یا فاقد پروانه تهیه و به همراه آسیب شناسی مباحث طرح شده و پیشنهادات برای اصلاح رویه موجود را به شورای عالی ارائه نماید.

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران همچننی مصوب کرد: هر گونه کاربری با عنوان باغشهر و باغ مسکونی و باغ ویلا در کلیه طرحهای توسعه و عمران و در کلیه سطوح و مقیاس، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استناد نمی­باشد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.