روحانی محرمانه سازی بانک مرکزی را متوقف می‌کند؟

مجمع عمومی بانک مرکزی صبح شنبه ۲۴ بهمن ماه با حضور حسن روحانی رییس جمهور و اعضای مجمع این بانک در ساختمان میرداماد تشکیل می شود. البته مجمع بانک مرکزی باید تا پایان تیرماه برگزار می شد اما برگزاری این مجمع با تاخیر همراه شد.

بانک مرکزی اخیراً اقدام به سانسور آمارهای رسمی از جمله نرخ رشد اقتصادی که مهمترین شاخص اقتصادی کشور است، کرده که خلاف دستور سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور است.
طبق دستور سال گذشته روحانی، بانک مرکزی باید آمارهای اقتصادی را سریع و دقیق منتشر می کرد ولی با گذشت 11 ماه از سال، هنوز نرخ رشد اقتصادی فصل بهار و تابستان 94 اعلام نشده است.
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل از، رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران است.
رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارش های هیات نظار، رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک، انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده از وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی است.
براساس بند (د) ماده 17 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، جلسات مجمع عمومی بانک مرکزی باید حداقل سالی یک بار تا پایان تیر ماه برگزار شده تا ترازنامه این بانک و همچنین گزارش های نظارتی درباره سیاست گذاری و عملکرد بانک تعیین تکلیف شود.
براساس قانون، مجمع بانک مرکزی باید با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی یا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و به دعوت وزیر اقتصاد تشکیل شود.
ارکان بانک مرکزی جمهوری  اسلامی ایران عبارت است از مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت اندوخته اسکناس و هیات نظار. آنطور که در سایت رسمی بانک مرکزی آمده، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متشکل است از:
    رئیس جمهور (ریاست مجمع)
    وزیر امور اقتصادی و دارایی
    رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
    وزیر بازرگانی
    و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
تبصره 1: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2: قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
وظایف مجمع عمومی:
    رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
    رسیدگی و اتخاد تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیات نظار
    رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه بانک
    انتخاب اعضای هیات نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
    سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.