عدم تصویب FATF به نفع کشور نیست

رئیس جمهور با بیان اینکه تصویب لوایح FATF برای زندگی مردم خیلی مهم است تاکید کرد: این از حقوق زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد و هر روز و هفته ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست.

آخرین مطالب