ممنوعیت پخش برنامه‌های نامزدهای خبرگان غیر از برنامه مصوب

سیامک ره پیک گفت: پخش برنامه های نامزدهای خبرگان در صداوسیما اعم از اینکه از مقامات کشور باشند یا نباشند خارج از برنامه هایی که کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات تعیین می‌کند ممنوع است.

سیامک ره پیک در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: درباره تبلیغات نامزدهای انتخابات خبرگان این پرسش مطرح بود که آیا علاوه بر آنچه که کمیسیون بازرسی تبلیغات برنامه ریزی کرده و در چارچوب برنامه ریزی آنان، نامزدهای خبرگان تبلیغات شان را در صدا و سیما انجام می دهند برنامه دیگری می توانند داشته باشند؛ که این پرسش در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان مطرح و بررسی شد.
وی افزود: با توجه به صراحت ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، در این ماده آمده است که نامزدهای خبرگان با هر سمتی به طور یکسان مشمول این مقررات هستند و نباید تحت هیچ عنوانی بیش از آنچه توسط کمیسیون بازرسی تبلیغات تعیین شده است از صدا و سیما استفاده کنند.
ره پیک تاکید کرد: صدا و سیما نیز نباید از هنگام انتشار پذیرش نامزدها تا تعیین نتیجه، برنامه های دیگر آنان را پخش کنند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: علاوه بر این در ماده ۲۲ این آیین نامه نیز ذکر شده است که نامزدهای انتخابات خبرگان حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیما و مراکز استان استفاده کنند.
وی افزود: با توجه به این مواد قانونی، موضوع در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات خبرگان مطرح و مقرر شد که پخش برنامه های نامزدهای خبرگان اعم از اینکه از مقامات کشور باشند یا نباشند به طور سراسری و در استان هایی که این مقامات در آن جا نامزد هستند خارج از برنامه هایی که کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات خبرگان تعیین می کند تا اعلام نتیجه و پس از اخذ رای، ممنوع است.
ره پیک گفت: بنابراین در محدوده تصمیمات کمیسیون بازرسی تبلیغات امکان پخش برنامه از صدا و سیما برای نامزدهای خبرگان وجود دارد و بیش از آن طبق قانون ممنوع است.
 

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.