نخستین اظهار نظر سفیر جدید ایران در ترکیه

سفیرجدید جمهوری اسلامی ایران در ترکیه از تاکید مقامات عالیرتبه کشورمان برای اهتمام به توسعه، تعمیق و گسترش روابط و همکاری بین دوکشور خبر داد.

به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه محمدابراهیم طاهریان فرد افزود: مقامات عالیرتبه ایران در بدو ماموریتم تاکید کردند با اولویت ویژه تمام اهتمام خود را صرف توسعه، تعمیق و گسترش روابط و همکاری میان دو کشور ایران و ترکیه کنم.
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران درترکیه در بدو ورود به آنکارا از سوی دیپلمات های جمهوری اسلامی، وابستگان نظامی و نمایندگان دفاتر ایران در ترکیه مورد استقبال قرار گرفت.
در این مراسم طاهریان با اشاره به اهمیت جایگاه ترکیه در سیاست خارجی ایران گفت: ترکیه همسایه خوب جمهوری اسلامی ایران است و امیدوارم در دوره جدید بتوانیم در اجرای اصول سیاست های جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعاملات میان دو کشور را با همکاری کلیه بخش ها گسترش دهیم.
طاهریان پیش از این به عنوان سفیر ایران در کرواسی، افغانستان و پاکستان خدمت کرده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.