افراد متخصص در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز جذب می شوند

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز برای ارائه خدمات و سرویس به روز و تخصصی از افراد خبره و برجسته در رشته های مختلف را جذب می کند.

افراد خبره و برجسته در رشته های تصویربرداری در آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز می توانند به صورت پاره وقت همکاری کنند. داوطلبان می توانند خلاصه ای از سوابق علمی و پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۹۵ به آدرس hr@nmbl.ir ارسال کنند.
داشتن سابقه قابل توجه کار پژوهشی، مقالات چاپ شده و پروژه پژوهشی انجام یافته از شرایط لازم برای این همکاری است.

افراد خبره انتخاب شده در ترکیب تیم راهبری آزمایشگاه در موارد نظارت بر صحت و دقت فرایندهای اخذ داده و آنالیز داده های آزمایشگاه مربوطه، نظارت بر حسن عملکرد کارشناسان آزمایشگاه، دستور و هماهنگی برای انجام کنترل کیفیت (QA و QC) یا کالیبراسیون های منظم و دوره ای، و تعیین خط مشی آینده و به روز رسانی خدمات با آزمایشگاه همکاری خواهند داشت.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.