واریز ۱۷ هزار میلیارد تومان بابت اقساط سهام عدالت به خزانه

بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان از سال ۸۷ تاکنون بابت اقساط سهام عدالت به حساب خزانه واریز شده است.

مبلغ واریزی به حساب خزانه از سال ۸۷ تا کنون بالغ بر ۱۷۴ هزار و ۳۴۱ میلیارد تومان اعلام شده است که به ترتیب این مبالغ در سال ۸۷ برابر با ۲۳۰ میلیارد ریال؛ در سال ۸۸ برابر با ۳۰۱۱ میلیارد ریال؛ در سال ۸۹ برابر با ۴۴۰۹ میلیارد ریال؛ در سال ۹۰ برابر با ۱۶۳۷۳ میلیارد ریال؛ در سال ۹۱ برابر با ۲۴۴۶۲ میلیارد ریال؛ در سال ۹۲ برابر با ۴۲۵۴۸ میلیارد ریال؛ در سال ۹۳ برابر با ۳۷۰۵۹ میلیارد ریال؛ در سال ۹۴ برابر با ۴۵۴۸۳ میلیارد ریال و از ابتدای امسال تاکنون برابر با ۷۶۵ میلیارد ریال می باشد.
همچنین مجموع مبالغ پرداخت شده بابت سود پرداختی به مشمولین سهام عدالت ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال عنوان شده که این مبلغ برای سال ۸۵ برابر با ۱۷۳۹ میلیارد ریال؛ سال ۸۶ برابر با ۱۱۷۸۸ میلیارد ریال و در سال ۸۷ برابر با ۳۱۳ میلیارد ریال اعلام شده است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.