پروانه «یالثارات» لغو شد

در آخرین جلسه هیات نظارت بر مطبوعات پروانه هفته‌نامه «یالثارات» لغو شد.

به نقل از دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، در جلسه مورخ ٩۴,١٠.١۴ و با حضور اکثریت اعضای هیات نظارت بر مطبوعات که بیشتر به مباحث نظارتی اختصاص یافت، پروانه هفته نامه «یالثارات» با توجه به تبصره٢ ماده ۶ قانون مطبوعات، لغو شد.
در این جلسه همچنین با مجوز انتشار ٧٨ رسانه و تغییر وضعیت ۴۶ رسانه موافقت شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.