از کاهش ۱۶ درصدی تماشاگران تا رشد ۱۸ درصدی فروش/ گزارشی از گیشه پاییزی سینما

فصل پاییز ۹۶ درحالی سپری شد که مجموع فروش سینما در این فصل با ۳۸میلیارد و ۲۵۹میلیون و ۹۴۱هزار تومان، دارای رشد ۱۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در تحقیقی به مقایسه تطبیقی گیشه پاییزی سینما در سال‌های ۹۶ و ۹۵ پرداخته است. در این تحقیق مشخص شد که گیشه پاییز ۹۶ با تعداد ۴میلیون و ۹۳۹هزار ۷۵۰ نفر تماشاگر نسبت به گیشه پاییز ۹۵ با ۴میلیون و ۸۷۳هزار و ۳۵۰ نفر دارای رشد یک درصدی تعداد تماشاگر بوده است.

مقایسه تعداد تماشاگر در پاییز ۹۵ و ۹۶

همچنین در این تحقیق گیشه سینما در پاییز ۹۶ با مجموع فروش ۳۸میلیارد و ۲۵۹میلیون و ۹۴۱هزار تومان نسبت به گیشه سینما در پاییز ۹۵ با ۳۲میلیارد و ۴۳۶میلیون و ۸۹۰هزار تومان شاهد رشد ۱۸ درصدی در میزان فروش بوده است.

مقایسه میزان فروش فیلم و سینما در پاییز ۹۵ و ۹۶

براساس این تحقیق، تعداد سالن‌های فعال با سیستم مکانیزه در پاییز سال ۹۶ با مجموع ۳۵۶ سالن نسبت به ۲۹۵ سالن در پاییز ۹۵، دارای رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است.
تعداد صندلی در پاییز سال ۹۶ دارای رشد ۱۳ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته و نرخ متوسط بلیت نیز در پاییز سال ۹۶ دارای رشد ۱۶ درصدی نسبت به پاییز سال گذشته بوده و متوسط فروش هر صندلی در پاییز ۹۶ نسبت به پاییز سال ۹۵ حدود ۴ درصد افزایش داشته است.
 

مقایسه میزان ظرفیت سالن‌ها در پاییز ۹۵ و ۹۶

همچنین طبق این گزارش، متوسط ورود تماشاگر به هر سالن در پاییز ۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش و متوسط نشستن تماشاگر بر هر صندلی در پاییز ۹۶ حدود ۱۱ درصد کاهش نسبت به پاییز سال ۹۵ داشته است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.