کنایه جهانبخش به بازیکنان شاغل در تیم های عربی

ملی پوش ایران می گوید بازیکنان کره و ژاپن به دنبال فوتبال بازی کردن درتیم های عربی نیستند.

علیرضا جهانبخش که خودش در لیگ هلند فوتبال بازی می کند به بازیکنانی که در تیم های عربی هستند کنایه زده است.
او که بی خیال پول های میلیاردی کشورهای حاشیه نشین خلیج فارس شد و برای پیشرفت بازی کردن در اروپا را انتخاب کرد در گفت و گو با خبر ورزشی گفته است:«در کره جنوبی و ژاپن بازیکنان دنبال این نیستند که به تیم های عربی بروند.»
خیلی از بازیکنان هستند که پول را به بازی کردن در تیم های اروپایی ترجیح می دهند و به تیم های عربی می پیوندند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.