سیاوش خیرابی در کره جنوبی

ساوش خیرابی در صفحه اینستاگرام خود در توضیح تصویر زیر نوشت: یکى از قصرهاى معروف در کره جنوبى که به جزیره پادشاه معروف است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.