کارهایی که ایران برای رسیدن به روز اجرا باید انجام می داد

بر اساس مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و ۱+۵ و برای رسیدن به روز اجرا ، ایران باید اقداماتی می کرد و آژانس هم مهر تایید بر آنها می زد تا تحریم های هسته ای آمریکا و اروپا علیه کشورمان لغو شود؛ اقداماتی که انجام شد و آن را در زیر مرور می کنیم.

راکتور تحقیقاتی اراک:

 ایران به ساخت وساز راکتور ناتمام موجود برمبنای طرح اولیه ادامه نخواهد داد ، کالندریای(قلب) راکتور موجود را خارج و آن را در ایران نگهداری می کند. تمام منافذ و ورودی های کالندریا با بتن به گونه ای پر می شوند که آژانس بتواند غیر قابل استفاده بودن آن را برای کاربرد هسته ای در آینده راستی آزمایی کند. 
برای طراحی مجدد و بازسازی راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، ایران از زیر ساختهای موجود در راکتور آب سنگین اراک بیشترین استفاده را خواهد داشت.
 ایران قرص میله سوخت و مجمتع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصرا برای طراحی اولیه راکتور اراک که با نام آی.آر۴۰ توسط آژانس شناخته می شد، طراحی شده بود را نخواهد ساخت و یا آزمایش نخواهد کرد.
ایران تا زمانی که راکتور مدرن اراک قابل استفاده شود موجودی قرص های سوخت و مجمتع سوخت طبیعی آی.آر۴۰ را تحت نظارت پیوسته اژانس انبار می کند و در آن زمان موجودی قرص های سوخت و مجتمع سوخت ای.آر ۴۰ به هگزاهیدرات نیترات اورانیل UNH تبدیل شده و یا با معادل مقداری آن از اورانیوم طبیعی معاوضه می شود.
ایران تغییرات فنی لازم رادر خطوط تولید سوخت طبیعی خود که قرار بود برای راکتور اراک آ آر ۴۰ سوخت تولید کند به وجود خواهد آورد تا بتوان از آن به منظور تولید سوخت برای بارگذاری آاینده راکتور مدرن اراک استفاده کرد.

کارخانه تولید آب سنگین:

 به مدت ۱۵ سال تمامی آب سنگین مازاد بر نیاز راکتور مدرن اراک، راکتور آب سنگین صفر قدرت به همراه مقداری که برای تحقیقات دارویی مورد نیاز است، مقداری که برای تولید محلولهای دوتره و ترکیبات شیمیایی مورد نیاز است، از جمله شامل حداقل ذخیره احتیاطی لازم برای آنها، برای صادرات به بازارهای بین المللی آماده شده و بر اساس قیمت بین المللی به خریداران بین المللی تحویل می گردد.
نیازهای ایران، مطابق با پارامترهایی که در بالا مطرح گردید، مقدار ۱۳۰ تن آب سنگین با خلوص هسته ای یا معادل آن در غنای دیگر قبل از راه اندازی راکتور اراک، و مقدار۹۰ تن پس از راه اندازی راکتور با احتساب مقدار آب سنگین داخل راکتور مدرن اراک تخمین زده می شود.
 ایران آژانس را در مورد موجودی آب سنگین و تولید کارخانه تولید آب سنگین آگاه می سازد و به آژانس اجازه خواهد داد تا بر مقادیر آب سنگین ذخیره شده و مقدار آب سنگین تولید شده، نظارت داشته باشد، که ازجمله، در صورت درخواست، از طریق بازدید از کارخانه تولید آب سنگین صورت می گیرد.

ظرفیت غنی سازی:

 ایران به مدت ۱۰ سال ظرفیت غنی سازی خود را در حدی که بیشتر از ۵۰۶۰ ماشین سانتریفیوژ IR-۱ و بیشتر از ۳۰ زنجیره با چیدمان فعلی در واحد های در حال تولید سایت نطنز (FEP) نباشد حفظ خواهد کرد.
ایران سطح غنی سازی خود را به مدت ۱۵ سال در حد ۳.۶۷ درصد حفظ خواهد کرد.

 ایران ماشینهای سانتریفیوژ و زیرساختهای مازاد ذیل را که با ۵۰۶۰ ماشین سانتریفیوژ IR-۱ در تاسیسات نطنز مرتبط نیستند، از محل نصب شده خارج و تحت نظارت پیوسته آژانس در سالن B سایت نطنز قرار خواهد داد:
– تمام ماشین های سانتریفیوژ مازاد از جمله ماشین های IR-۲m. ماشین های سانتریفیوژ مازاد IR-۱ برای جایگزینی ماشین های صدمه دیده یا خراب شده مشابه به صورت یک به یک مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
– لوله های انتقال گاز UF۶ شامل خطوط فرعی، شیرآلات، فشارسنج ها در سطح زنجیره ها و مبدل های فرکانس، و تجهیزات مربوط به جمع آوری مواد در یکی از سالن های جمع آوری که هم اکنون مورد استفاده قرار نمی گیرد، همراه با پمپ های خلا و تله های شیمیایی متعلق به آنها. 

تحقیق و توسعۀ ماشین سانتریفیوژ

 ایران تحقیق و توسعۀ غنی سازی خود را به گونه ای که برای جمع آوری اورانیوم غنی شده نباشد، ادامه خواهد داد. به مدت ۱۰ سال و براساس برنامۀ تحقیق و توسعۀ ایران، آزمایش ماشینهای سانتریفیوژ با استفاده ازاورانیوم فقط شامل IR-۴,IR-۵,IR-۶,IR- ۸می شود. آزمایش مکانیکی بر روی دو تا ماشین جداگانه از هرنوع، فقط بر روی IR-۴,IR-۵,IR-۶,IR-۶s,IR-۷,IR-۸,IR-۲m خواهد بود. ایران با یا بدون استفاده ازاورانیوم، ماشینهایی را خواهد ساخت یا آزمایش خواهد نمود که در این برجام آمده باشد.

 طبق برنامه خود، ایران به منظور تکمیل تحقیقات خود بر روی ماشین سانتریفیوژ IR-۲m با استفاده از زنجیره ۱۶۴ ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز، را تا تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ و یا تا روز شروع اجرای برجام، هر کدام دیرتر باشد، ادامه خواهد داد و سپس ماشینهای سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج و در سالن B تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد داد.
 طبق برنامه خود، ایران به منظور تکمیل تحقیقات خود بر روی ماشین سانتریفیوژ IR-۴ با استفاده از زنجیره۱۶۴ ماشین در تاسیسات پایلوت نطنز، را تا تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ و یا تا روز شروع اجرای برجام، هرکدام دیرتر باشد، ادامه خواهد داد و سپس ماشینهای سانتریفیوژ را از پایلوت نطنز خارج و در سالن B تحت نظارت پیوسته آژانس قرار خواهد داد.
ایران به مدت ۱۰ سال به انجام آزمایشات بر روی تک ماشین سانتریفیوژ IR-۴ و زنجیره ۱۰ ماشین آن ادامه خواهد داد.
 ایران به مدت ۱۰ سال به انجام آزمایشات بر روی تک ماشین سانتریفیوژ IR-۵ ادامه خواهد داد.
 ایران به انجام آزمایشات بر روی تک ماشینهای سانتریفیوژ IR-۶ و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد و از۱.۵سال مانده به سال دهم، آزمایشات بر روی زنجیره ۳۰ ماشین را شروع خواهد کرد. ایران این آزمایشات را از تک ماشین و زنجیره های کوچک به زنجیره میانی با یک روال منطقی جلو خواهد برد.
ایران، همزمان با شروع برجام، به انجام آزمایشات بر روی تک ماشینهای سانتریفیوژ IR-۸ و زنجیرهای میانی آن ادامه خواهد داد و از۱.۵سال مانده به سال دهم، آزمایشات بر روی زنجیره ۳۰ ماشین را شروع خواهد کرد. ایران این آزمایشات را از تک ماشین به زنجیره های کوچک و سپس به زنجیره میانی با یک روال منطقی جلو خواهد برد.
 ایران به مدت ۱۰ سال براساس رویه موجود، جریان گاز محصول و پسماند حاصل از زنجیره های IR۶ وR۸ را با استفاده از لوله های جوش کاری شده، مجددا مخلوط می کند به گونه ای که امکان برداشت محصول اورانیوم غنی شده و رقیق شده را میسر نسازد و به تایید آژانس برسد.
 به مدت ۱۵ سال ایران تمام آزمایشهای خود با اورانیوم را بر روی ماشینهای سانتریفیوژ را فقط در پایلوت نطنز انجام خواهد داد. ایران تمام آزمایشات مکانیکی بر روی ماشین های سانتریفیوژ خود را فقط در پایلوت نطنز و مرکز تحقیقات تهران انجام خواهد داد.
 به منظور منطبق سازی پایلوت نطنز با برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی، ایران تمام ماشینهای سانترفیوژ به جز آنهایی که در آزمایشات گفته شده در بندهای فوق مورد نیاز هستند و نیز به جز ماشینهای سانتریفیوژ IR-۱ در سکوی شماره ۱ این موسسه آنطوری که در ذیل توضیح داده می شود، را از آنجا خارج میکند. برای زنجیره کامل IR-۱ (سکوی شماره ۶)، ایران زیرساختهای مربوطه را با خارج کردن لوله های انتقال گاز UF۶ شامل خطوط فرعی، شیر آلات، فشارسنجها در سطح زنجیره و مبدل های فرکانس اصلاح می کند. ماشینهای سانتریفیوژ IR-۱ در سکوی شماره ۱ حفظ شده ولی به گونه ای که توسط آژانس راستی آزمائی شود، از طریق در آوردن روتور از داخل آنها و تزریق رزین اپوکسی داخل لوله های فرعی، لوله های
خوراک دهی و محصول و پسماند و خارج کردن سیستم های کنترل و الکتریکی برای تاسیسات برق، خلا و آب خنک کننده، غیر قابل کار می شوند. سانترفیوژها و زیرساختارهای اضافی در سالن شماره B سایت غنی سازی سوخت در نطنز تحت نظارت دائمی آژانس انبار خواهد شد. فضای تحقیق و توسعه در سکوی شماره ۶، تا زمانی که ایران برای برای استفاده در برنامه تحقیق و توسعه خود نیاز داشته باشد، خالی میماند.
 منطبق با فعالیت های منعکس شده در برنامه غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی ، ایران تمام زیر ساختهای زنجیره ها برای آزمایش تک ماشین و زنجیره های کوچک و میانی در دو سکوی شماره ۲ و۳ را حفظ خواهد کرد و زیر ساخت دو سکوی دیگر (شماره ۴ و ۵) را شبیه آنچه در خطوط ۲و۳ هستند منطبق خواهد کرد تا بتوان در آن ها فعالیتهای مشخص شده در برجام را انجام داد. این منطبق سازی شامل اصلاح تمام لوله های UF۶ (شامل جمع آوری تمام لوله های فرعی، به جز آنهایی که توافق گردید برای برنامه تحقیق و توسعه غنی سازی لازم هستند) و ابزار دقیق مرتبط با آن است به گونه ای که با استفاده از ماشین های منفرد و زنجیره های کوچک و میانی به جای آزمایش زنجیره کامل، مطابقت داشته باشد. 

موارد دیگر در خصوص غنی سازی

 ایران به تعهدات داوطلبانه خود آن گونه که در برنامه دراز مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود، که باید به عنوان بخشی از اظهاریه اولیه پروتکل الحاقی ارایه گردد، پایبند خواهد ماند. آژانس بصورت سالانه و برای طول دوره برنامه اعلام شده تأیید خواهد نمود که ماهیت و دامنه و میزان غنی سازی و فعالیتهای مربوط به تحقیق و توسعه غنی سازی ایران مطابق با این برنامه می باشد.
 تا قبل از «روز اجرا» ضروری است تا یک مدل و نمونه توافقی شامل شرح انواع مختلف سانترفیوژها 
(IR (۱, IR-۲m, IR-۴, IR-۵, IR-۶, IR-۶s, IR-۷, IR-۸و تعاریف مربوطه تهیه گردد.

تا قبل از «روز اجرا» ضروری است تا یک پروسه و روند توافقی برای اندازه گیری داده های مربوط به کارکرد سانتریفیوژهای تهیه IR-۴ و IR-۱, IR-۲m تهیه شود.

ذخائر اورانیوم غنی شده 

 تمام اورانیوم غنی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم گاز UF۶ (یا معادل آن در ترکیبهای شیمیایی دیگر) با غنای تا ۳.۶۷درصد، یا به سطح غنای طبیعی رقیق خواهد شد و یا اینکه در عوض تحویل اورانیوم با غنای طبیعی به ایران، در بازارهای بین المللی به خریدار فروخته خواهد شد. ایران برای خریداری و انتقال اورانیوم غنی شده مازاد بر ۳۰۰ کیلوگرم گاز UF۶ در مقابل برگشت اورانیوم با غنای طبیعی به ایران، یک قرار داد تجاری با نهادی خارج از ایران منعقد خواهد نمود. کشورهای ۵+۱، تا جائیکه عملی است، انعقاد و اجرای این قرارداد را تسهیل خواهند نمود. ایران ممکن است هر زمان که بانک سوخت آژانس در قزاقستان عملیاتی شد، فروش اورانیوم غنی شده مازاد خود در آنجا را انتخاب نماید. 
 تمام اکسید اورانیوم غنی شده به بین ۵ درصد و۲۰ درصد به سوخت صفحه ای راکتور تهران تبدیل خواهد شد و یا اینکه بر اساس یک معامله تجاری به خارج منتقل شده و یا به غنای ۳/۶۷ یا کمتر رقیق خواهد شد.
ضایعات اکسید و یا سایر اشکال، که در داخل صفحه نیستند و امکان استفاده برای ساخت سوخت صفحه ای راکتور تهران وجود ندارد، براساس یک معامله تجاری به خارج از ایران منتقل خواهد شد و یا اینکه به غنای ۳.۶۷ یا کمتر رقیق خواهد شد. در صورت تامین اکسید اورانیوم (U۳O۸) با غنای۱۹.۷۵درصد در آینده برای سوخت صفحه ای راکتور تهران، تمام ضایعات اکسید و یا سایر اشکال، که در داخل صفحه نیستند و امکان استفاده برای ساخت سوخت راکتور تهران را نداشته و دارای اورانیوم با غنای بین ۵ درصد و۲۰ درصد هستند، ظرف ۶ ماه از تاریخ تولید آنها براساس یک معامله تجاری به خارج از ایران منتقل شده و یا اینکه به غنای۳.۶۷یا کمتر رقیق خواهد شد. صفحه های سوخت ضایعاتی نیز براساس یک معامله تجاری به خارج از ایران منتقل
خواهد شد. معامله تجاری باید طوری تنظیم شود که معادل آن اورانیوم طبیعی به ایران تحویل شود. برای ۱۵ سال، ایران تاسیساتی که برای تبدیل صفحه های سوخت یا ضایعات به UF۶ باشد را نساخته و یا عملیاتی نخواهد کرد. 

ساخت سانتریفیوژ
 ایران براساس برنامه خود، ذخیره ماشین سانتریفیوژ IR-۱ موجود در انبار خود را که مازاد بر تعداد ۵۰۶۰عدد ماشین سانتریفیوژ IR-۱ در نطنز و ماشینهای سانتریفیوژ IR-۱ نصب شده در فردو است، برای جایگزینی ماشین های خراب و یا صدمه دیده، استفاده خواهد کرد. هر زمان در طی مدت ۱۰ سال از شروع اجرای برجام، سطح موجودی ماشین سانتریفیوژ IR-۱ به۵۰۰ عدد و یا کمتر از آن رسید، ایران می تواند این سطح از موجودی را با از سرگیری تولید ماشین های IR-۱ با نرخی معادل تعداد متوسط ماهانه ماشینهای خراب شده، بدون اینکه از سطح ذخیره ۵۰۰ عدد تجاوز کند، را حفظ نماید.

پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱ -۳

 ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی را بر طبق بند ب ماده ۱۷ پروتکل الحاقی تا زمان اجرایی شدن قانونی آن به آژانس اعلام نموده و متعاقبا تصویب و اجرایی شدن آنرا مطابق نقش های رئیس جمهور و مجلس، دنبال می کند.
 ایران به آژانس اطلاع می دهد که کد اصلاحی ۳-۱ را به عنوان بخشی از ترتیبات فرعی موافقت نامه جامع پادمانهای ایران، تا زمانی که موافقت نامه پادمانها اجرائی باقی بماند، به صورت کامل اجرا می کند.

شفاف سازی تولید قطعات سانتریفیوژ

ایران یک موجودی(سیاهه) اولیه از همه لوله های روتور سانتریفیوژ و اتصالات (بیلوز) و گزارش های بعدی در رابطه با تغییرات انجام شده بر روی این موجودی را برای آژانس فراهم نموده و به آژانس اجازه خواهد داد تا این موجودی را با شمارش و کدگذاری، و از طریق محدودسازی و نظارت برای همه لوله های روتور سانتریفیوژ و اتصالات (بیلوز) شامل همه سانتریفیوژهای موجود و جدید، راستی آزمایی نماید.
 ایران همه مکانها و تجهیزات را، برای مثال ماشینهای فرمدهی سرد، ماشینهای پیچش الیاف و قالبهای ساخت روتور را که به قصد تولید لوله های روتور و بیلوز مورد استفاده قرار میگیرند، اعلام نموده و به آژانس اجازه می دهد با پایش مداوم شامل محدودسازی و نظارت بر روی این تجهیزات از این موضوع راستی آزمایی نماید که این تجهیزات تولید سانتریفیوژها فقط برای فعالیتهای مشخص در این برجام استفاده میشوند. 
ظرف یک سال از روز اجرا ایران اقدامات مصرحراجع به 'کارخانه غنی سازی سوخت فردو' را کامل خواهد کرد.

-همچنین کابل های برق زنجیره، تابلوهای مخصوص کنترل زنجیره و پمپ های خلاء را جمع آوری خواهد کرد. تمام این ماشینهای سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختهای آنها در سالن B تحت نظارت پیوسته آژانس انبار خواهد کرد. 
-همچنین متعاقباً کابل های برق زنجیره، تابلو های مخصوص کنترل زنجیره، پمپ های خلاء و سکوهای نصب سانتریفیوژ را جمع آوری خواهدکرد. تمام این ماشین های سانتریفیوژ اضافی و زیر ساختهای آنها در سالن B نطنز تحت نظارت پیوسته آژانس انبار خواهد کرد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.