پلی جالب وشگفت انگیز در چین

تصویر زیر پل شیشه ای در چین به ارتفاع ۳۰۰ متر و طول ۴۳۰ متر را نشان می دهد.

این پل عبوری معلق به طول ۴۳۰ متر در ارتفاع ۳۰۰ متری از سطح دریا بر روی دره ای باریک و به سمت کوهستان قرار دارد و گنجایش عبور همزمان ۸۰۰ نفر را داراست. 
قدم زدن بر روی پل شیشه ای معلق به طورکلی با ترس و هیجان همراه است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.