بر وزن طنز

در ادامه ابیاتی از سعید بیابانکی را می‌خوانید.

طبیب نسخه ی درد مرا چنین پیچید:        دو وعده خوردن چایی به وقت چاییدن
معاونی که مشاور شده است می‌داند      چقدر شغل شریفی است کشک ساییدن
به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات     بخواست جام می و گفت: ژاژ خاییدن
حکیم کاردرستی به همسرش فرمود:       شنیده‌ایم که درد آور است زاییدن…
بد است زاغ کسی را همیشه چوب زدن    جماعت شعرا را مدام پاییدن
خوش است یومیه اظهار فضل فرمودن       زبان گشودن و دُر ریختن … «مشاییدن»
صبا به حضرت اشرف ز قول بنده بگو:        که آزموده خطا بود آزماییدن
تمام قافیه‌ها ته کشید غیر یکی              خوش است خوردن چایی به وقت چاییدن!

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.