مذاکرات هیات بلند پایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته ای

در چارچوب مذاکرات هیات بلندپایه اتحادیه اروپا با مرکز نظام ایمنی هسته ای، ارتقای نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران مورد تاکید قرار گرفت.

یکی از مهمترین دستاورد های صنعت هسته ای کشور پس از برجام با پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران وارد فاز اجرایی می شود.
در پی مذاکرات متعدد مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور با اتحادیه اروپا، بر اساس ضمیمه سه سند برنامه جامع اقدام مشترک مقرر شد نظام های ایمنی چهار کشور اروپایی تحت هدایت شرکت ENCO با هزینه اتحادیه اروپا ظرف سه سال ونیم آینده پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور را انجام دهند.
در این راستا هیاتی بلند پایه از کمسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی اولیور لویکس Oliver Luyckx رئیس بخش ایمنی هسته ای کمیسیون اتحادیه اروپا از روز دوشنبه به تهران سفر دند و مذاکرات خود را با هیات کشورمان به ریاست حجت اله صالحی رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور آغاز کردند.
یافتن ساز و کار مشترک و ترسیم نقشه راه
هدف از مذاکرات اخیر یافتن ساز و کار مشترک و ترسیم نقشه راه، جهت اجرای مراحل بعدی پروژه است.
پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران یکی از مهمترین دستاوردهای پس از برجام بوده که توسط مرکز نظام ایمنی کشور و با همکاری شرکت ENCO، در حال اجرا است.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.