مجوز مجلس به نیروی انتظامی برای استخدام نیروی بیشتر

در جلسه علنی نوبت دوم شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند الحاقی ۲ ماده ۱۰۳ موافقت کردند.

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼمی اﯾﺮان اﺟﺎزه داده می‌ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺎئید ﺳﺘﺎد کل ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺳﺎزی اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻧﺘﻈﺎمی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی امنیتی اﻧﺘﻈﺎمی کشور و کاهش ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻌﺪاد پاﯾﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ۵ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ، در ﻃﻮل اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ پاﯾﻮر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪاﻗﻞ پنج ﻫﺰار ﻧﻔﺮ) ﺑﻪ ﻧﺤﻮی که اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺎ پاﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻢ در چهارچوب بودﺟﻪ ﻣﺼﻮب ﺑﻪ ﺟﺬب (۳) ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ. اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺟﺮای اﯾﻦ ﺑﻨﺪ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺮاﺟﺎ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﻨﻈﻮر می‌گردد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.